शर्त तथा बन्देजहरु (Terms & Conditions)


यस कारनामामा मेरो सुरक्षा प्रा. लि. लाई प्रथम पक्ष एवं ग्राहकलाई दोस्रो पक्ष भनी सम्बोधन गरिएको छ ।

१. दोस्रो पक्षले विश्व बजारमा उपलब्ध विभिन्न कम्पनीबाट उत्पादित मोबाईल फोन आफ्नो नाममा खरीद गरेको सक्कल विल सहित उक्त मोबाईल फोन खरिद गरेको ...................... दिन भित्र प्रथम पक्षको कम्पनीबाट सञ्चालित मोबाईल सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत मोबाईल फोन, आइ प्याड, ट्याबलेट हराएमा वा चोरी भएमा वा आगलागी भएमा वा पानी लगायतका तरल पदार्थमा परी बिग्रिएमा वा टुटफुट भएमा उक्त मोबाईल फोन मर्मत सम्भार, पार्ट्स पुर्जाहरु फेर्ने तथा नयाँ मोबाईल फोन प्राप्तीका निमित्त यो करारनामाको लिखतमा हस्ताक्षर गर्दाको मितिमा ............................. कम्पनीको मोबाईलको खरिद मुल्य रु........................।– को ५ प्रतिशत (पूरानो मोवाइलमा ७ प्रतिशत)का दरले हुन आउने जम्मा रकम रु........................।– दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई बुझाएको छ ।

२. प्रथम पक्षले विश्व बजारमा उपलब्ध मोबाईल उत्पादनकर्ता कम्पनी, मोबाईल कम्पनीका नेपालका आधिकारिक विक्रेता, आयातकर्ता तथा सर्भिस सेन्टरहरुसँग मोबाईल खरीद, मर्मत सम्भार तथा नयाँ मोबाईल उपलब्ध गराउने प्रयोजनका निमित्त निजहरुसँग आवश्यक करार सम्झौता सम्पन्न गरिएको व्यहोरा दोस्रो पक्षलाई प्रथम पक्षले जानकारी गराउँदछ ।

३. प्रथम पक्षले पुतलीसडक काठमाडौं स्थित स्टारमलको पहिलो तल्लामा नेपालमा उपलब्ध हरेक प्रकारका मोबाईल उत्पादक कम्पनीहरुका मेशिन, औजार, पाट्र्सपुर्जा सहितको दक्ष जनशक्तियुक्त सर्भिस सेन्टर स्थापना गरिएको व्यहोरा दोस्रो पक्षलाई जानकारी गराउँदछ ।

४. प्रकरण नं. १ मा उल्लेख गरिए बमोजिमको रकम दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई भुक्तानी गरे बापत दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षसँग तपसिल बमोजिमको सेवा तथा सुविधा उपभोग गर्न तथा दोसो पक्षले बहन गर्नु पर्ने दायित्वहरु (क) देखि (ब) सम्म रहेका छन् । साथै मोबाईलको क्षती तथा मर्मत सम्भार तथा नयाँ मोबाईल सेट प्राप्ती सम्बन्धी दोस्रो पक्षले पालना गर्नु पर्ने शर्त तथा बन्देजहरुको विस्तृत विवरण यसै करारनामासाथ सँलग्न अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

तपशिल

(क) आगलागीबाट मोबाईल क्षतीग्रस्त भएमा : घटना भएको ४८ घण्टा भित्र प्रथम पक्षको टोल फ्री नम्बर १६००१३५५५५ मा दोस्रो पक्षले फोन गरी घटनाको जानकारी गराउन मञ्जुर गर्दछ । तत्पश्चात दोस्रो पक्षले सो घटना भएको ७ दिन भित्र घटनाको विवरण, पूर्ण रुपमा क्षति भए घटना स्थलको फोटो वा आंशिक क्षति भएमा क्षतिग्रस्त मोबाईल, दोस्रो पक्षको नामको मोबाइल खरिद गरेको सक्कल विल, मर्मत सम्भारका निमित्त रितपुर्वकको आवेदन र आंशिक क्षतिग्रस्त मोबाइल ह्याण्ड सेट उपलब्ध गराउन दोस्रो पक्ष मञ्जुर गर्दछ । दोस्रो पक्षले उपरोक्त कागजातहरु तथा मोबाईलसेट सहितको निवेदन पेश गरेको ७ दिन भित्र मोबाईलसेट मर्मत गरिनेछ, र कुल मर्मत सुल्कको २० प्रतिशत दोस्रो पक्षले ब्यहोर्नु पर्नेछ । मर्मत हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ सेट प्राप्त गर्न दोस्रो पक्षले मोबाईल सेटको कुल मुल्यको २० प्रतिशत रकम प्रथम पक्षलाई बुझाए पश्चात् नयाँ मोबाईल फोन सेट प्राप्त गर्ने अधिकार दोस्रो पक्षमा सिर्जना हुनेछ । मोबाईल सेट पुरै वा आंशिक विग्रेको अवस्थामा यदि दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षको डेटा ब्याकअप सुविधा प्रयोग गरेको खण्डमा डेटालाई प्रथम पक्षले रिस्टोर गर्नेछ ।

(ख) पानी लगायतका तरल पदार्थको कारणबाट क्षती भएमा : घटना भएको ४८ घण्टा भित्र प्रथम पक्षको टोल फ्री नम्बर १६६००१३५५५५ मा दोस्रो पक्षले फोन गरी घटनाको जानकारी गराउन मञ्जुर गर्दछ । तत्पश्चात दोस्रो पक्षले सो घटना भएको ७ दिन भित्र क्षतिग्रस्त मोबाईल सेट, दोस्रो पक्षको नामको मोबाइल खरिद गरेको सक्कल विल, मर्मत सम्भारका निमित्त रितपुर्वकको आवेदन र आंशिक क्षतिग्रस्त मोबाइल ह्याण्ड सेट उपलब्ध गराउन दोस्रो पक्ष मञ्जुर गर्दछ । दोस्रो पक्षले उपरोक्त कागजातहरु तथा मोबाईलसेट सहितको निवेदन पेश गरेको ७ दिन भित्र मोबाईलसेट मर्मत गरिनेछ, र कुल मर्मत सुल्कको २० प्रतिशत दोस्रो पक्षले ब्यहोर्नु पर्नेछ । मर्मत हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ सेट प्राप्त गर्न दोस्रो पक्षले मोबाईल सेटको कुल मुल्यको २० प्रतिशत रकम प्रथम पक्षलाई बुझाए पश्चात् नयाँ मोबाईल फोन सेट प्राप्त गर्ने अधिकार दोस्रो पक्षमा सिर्जना हुनेछ । मोबाईल सेट पुरै वा आंशिक विग्रेको अवस्थामा यदि दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षको डेटा ब्याकअप सुविधा प्रयोग गरेको खण्डमा डेटालाई प्रथम पक्षले रिस्टोर गर्नेछ ।

(ग) दुर्घटनाको कारणबाट क्षती भएमा : घटना भएको ४८ घण्टा भित्र प्रथम पक्षको टोल फ्री नम्बर १६६००१३५५५५ मा दोस्रो पक्षले फोन गरी घटनाको जानकारी गराउन मञ्जुर गर्दछ । तत्पश्चात दोस्रो पक्षले सो घटना भएको ७ दिन भित्र घटनाको विवरण, क्षतिग्रस्त मोबाईल सेट, दोस्रो पक्षको नामको मोबाइल खरिद गरेको सक्कल विल, मर्मत सम्भारका निमित्त रितपुर्वकको आवेदन, आंशिक क्षतिग्रस्त मोबाइल ह्याण्ड सेट र दुर्घटना पश्चात चिकित्सकको स्वास्थ्य परिक्षणसँग सम्बन्धित कागजातहरु उपलब्ध गराउन दोस्रो पक्ष मञ्जुर गर्दछ । दोस्रो पक्षले उपरोक्त कागजातहरु तथा मोबाईलसेट सहितको निवेदन पेश गरेको ७ दिन भित्र मोबाईलसेट मर्मत गरिनेछ, र कुल मर्मत सुल्कको २० प्रतिशत दोस्रो पक्षले ब्यहोर्नु पर्नेछ ।मर्मत हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ सेट प्राप्त गर्न दोस्रो पक्षले मोबाईल सेटको कुल मुल्यको २० प्रतिशत रकम प्रथम पक्षलाई बुझाए पश्चात् नयाँ मोबाईल फोन सेट प्राप्त गर्ने अधिकार दोस्रो पक्षमा सिर्जना हुनेछ ।


मोबाईल सेट पुरै वा आंशिक विग्रेको अवस्थामा यदि दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षको डेटा ब्याकअप सुविधा प्रयोग गरेको खण्डमा डेटालाई प्रथम पक्षले रिस्टोर गर्नेछ ।

(घ) मोबाईल सेट चोरी भएमाः घटनाको २४ घण्टा भित्र प्रथम पक्षको टोल फ्री नम्बर १६६००१३५५५५ मा दोस्रो पक्षले फोन गरी घटनाको जानकारी गराई सम्बन्धित इलाकाको प्रहरी कार्यालयमा घटना भएको ४८ घण्टा भित्र जाहेरी दरखास्त दिन मञ्जुर गर्दछ । तत्पश्चात दोस्रो पक्षले सो घटना भएको ७ दिन भित्र दोस्रो पक्षको नामको मोबाइल खरिद गरेको सक्कल विल, मर्मत सम्भारका निमित्त रितपुर्वकको आवेदन र रीतपुर्वक दर्ता भएको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत उपलब्ध गराउन दोस्रो पक्ष मञ्जुर गर्दछ । दोस्रो पक्षले उपरोक्त कागजातहरु सहित निवेदन पेश गरेको ७ दिन भित्र मोबाईल सेटको कुल मुल्यको ५० प्रतिशत रकम प्रथम पक्षलाई बुझाए पश्चात् नयाँ मोबाईल फोन सेट प्राप्त गर्ने अधिकार दोस्रो पक्षमा सिर्जना हुनेछ । यदि दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षको डेटा ब्याकअप सुविधा प्रयोग गरेको खण्डमा डेटालाई प्रथम पक्षले रिस्टोर गर्नेछ ।

(ङ) मोबाईल सेट हराएमा : घटना भएको २४ घण्टा भित्र प्रथम पक्षको टोल फ्री नम्बर १६६००१३५५५ ५ मा दोस्रो पक्षले फोन गरी घटनाको जानकारी गराई सम्बन्धित इलाकाको प्रहरी कार्यालयमा घटना भएको ४८ घण्टा भित्र जाहेरी दरखास्त दिन मञ्जुर गर्दछ । तत्पश्चात दोस्रो पक्षको नामको मोबाइल खरिद गरेको सक्कल विल, मर्मत, रीतपुर्वक दर्ता भएको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपि र तीन जना साक्षिहरुको नाम, थर, ठेगाना उपलब्ध गराउन दोस्रो पक्ष मञ्जुर गर्दछ । (यदि साक्षिहरुले झुट्ठा

बयान दिएको ठहरेमा झुट्ठा बयान गर्ने साक्षीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिनेछ।) दोस्रो पक्षले उपरोक्त कागजातहरु सहित निवेदन पेश गरेको ७ दिन भित्र मोबाईल सेटको कुल मुल्यको ५० प्रतिशत रकम प्रथम पक्षलाई बुझाए पश्चात नयाँ मोबाईल फोन सेट प्राप्त गर्ने अधिकार दोस्रो पक्षमा सिर्जना हुनेछ । यदि दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षको डेटा ब्याकअप सुविधा प्रयोग गरेको खण्डमा डेटालाई प्रथम पक्षले रिस्टोर गर्नेछ ।

५. यो करारनामा मिति २०७५।.........।........ देखि प्रारम्भ भई मिति...................... सम्म अर्थात १ वर्षका लागि कायम रहनेछ । तत्पश्चात दुवै पक्षको आपसी सहमतीमा पुनः करारनामाको लिखत गरी थप १ वर्षका निमित्त करारनामाको म्याद थप गर्न सकिने छ ।

६. प्रथम पक्षको कम्पनी मेरो सुरक्षा प्रा.लि.को नामबाट निर्माण गरिएको मेरो सुरक्षा नामक एप्स दोस्रो पक्षले निःशुल्क डाउनलोड गरी प्रयोग गर्न मञ्जुर गर्दछ । आजको मितिमा सम्पन्न करारनामा बमोजिमको वार्षिक शुल्क भुक्तानी, मर्मत सम्भार लगायतको दावी आदि यसै एप्स मार्फत गर्न दोस्रो पक्ष मञ्जुर गर्दछ ।

७. यस करारनामाको परिपालना गर्न दुवै पक्ष वचनवद्ध भएका छौं । उल्लेख गरिएका शर्तहरुका केही वुदालाई संशोधन वा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने स्थिति देखापरेमा दुबै पक्षको सहमतिमा संशोधन वा पुनरावलोकन गर्न सकिनेछ । यस करारनामामा कुनै  सन्शोधन वा थप घट भएमा सोही बमोजिम करारनामालाई अध्यावधिक गरिने छ ।

८. यस करारनामाको कार्यान्वयनको सिलसिलामा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा दुवै पक्षको आपसी सहमती अनुसार विवाद माधान गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछौं । यदि आपसी सहमती अनुसार विवाद समाधान नभएमा मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरी वा करार ऐन, ०५६ बमोजिम विवादको समाधान गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछौं । उक्त विवाद समाधानका निमित्त मध्यस्थ स्थल काठमाडौं नेपाल तोक्न र प्रचलित नेपाल कानुनको पालना गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछौं ।

९. यस सम्झौता पत्रमा कुनै संशोधन गर्नु परेमा आपसी सहमति तथा समझदारीबाट संसोधन गर्न सकिनेछ ।

१०. यो वार्षिक मर्मत शुल्क डाटा व्याक्प सेवा र अन्य कुनै क्षती, चोरी र हराएको विरुद्धमा लिईएको छ ।

११. यो बिमा होईन, कानुनी र व्यापारीक वाचा हो जुन नेपाली नागरिकको हकमा मात्र लागु हुनेछ । 

१२. मोबाईल सेट चोरी वा हराएको र स्क्रीन क्षती भएको खण्डमा दोस्रो पक्षले मोबाईलको मर्मत सम्भार वा नयाँ मोबाईल फोन सेट प्राप्त गर्ने अधिकार मात्र एक पटक यस कारनामाको अवधि सम्म अर्थात १ वर्षका लागि गर्न पाउने छन् । त्सैगरी  अन्य कुनै मोबाईल क्षतीग्रस्त अवस्थामा (आगलागीबाट,पानी,दुर्घटनाको कारणबाट)दोस्रो पक्षले १ वर्षको अन्तरालमा दुई पटक सम्म मर्मत सम्भार गर्ने अवसर पाउने छ ।

१३. मेरो सुरक्षा प्रा. लि. वा प्रथम पक्षमा दर्ता गरेका मोबाईलहरु दोस्रो पक्ष वा ग्राहक मार्फत पहिलेनै मर्मत नगरिएको र मोबाईलको कुनै पार्ट पुर्जा नाफेरिएको भएमा मात्र मान्य हुनेछ र यदी कुनै पनि मोबाईल पहिले नै मर्मत गरिएको फेला परेमा दोस्रो पक्षले शर्त तथा बन्देजहरुको विरुद्ध गएको मनिनेछ र प्रथम पक्ष मार्फत दिएको मर्मत सम्भार तथा नयाँ मोबाईल सेट प्राप्तीको अवसर दोस्रो पक्षले उपभोग गर्न पाउने छैन ।