दावी प्रक्रिया


(क) आगलागीबाट मोबाईल क्षतीग्रस्त भएमा :

 

प्रथम चरण : हाम्रो फोन नम्बरहरू ०१–४४११५८८, ०१–४४११६८८ वा टोल फ्री नम्बर १६६००१३५५५५ मा फोन गर्नुहोस् वा हाम्रो वेबसाइट/एप प्रयोग गर्नुहोस् र ४८ घण्टा भित्र घटनाको खबर दिनुहोस् ।

 

दोस्रो चरण : हाम्रो कल सेन्टरका कर्मचारीले घटनाको ७ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने कागजातहरूको बारेमा निर्देशन दिनेछन् ।

 

आवश्यक कागजातहरू :

 

१. मेरो सुरक्षा वारेन्टी कार्ड ।

२. दावीकर्ताले दावी गर्न पूर्णरूपमा भरिे हस्ताक्षर गरको दावी फारम ।

३. दावीकर्ताको आई. डी. कार्ड जसको आई. डी. नम्बर योजना खरिदको समयमा दिइएको थियो ।

४. क्षतिग्रस्त मोबाइल सेट।

 

तेस्रो चरण : कागजातहरू र मोबाइल सेट पेश गरेको ७ दिन भित्र, त्यस उपकरण मरम्मत योग्य नभएको खण्डमा दावीकर्ताले नयाँ उपकरणको दाबी गर्न पाउनेछ । यदि ग्राहकले हाम्रो डेटा ब्याकअप सुविधा प्रयोग गरेको खण्डमा हामी डेटालाई रिस्टोर गरिदिन्छौँ ।

 

(ख) पानी लगायतका तरल पदार्थको कारणबाट क्षती भएमा :

 

प्रथम चरण : हाम्रो फोन नम्बरहरू ०१–४४११५८८, ०१–४४११६८८ वा टोल फ्री नम्बर १६६००१३५५५५ मा फोन गर्नुहोस् वा हाम्रो वेबसाइट/एप प्रयोग गर्नुहोस् र ४८ घण्टा भित्र घटनाको खबर दिनुहोस् ।

 

दोस्रो चरण : हाम्रो कल सेन्टरका कर्मचारीले घटनाको ७ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने कागजातहरूको बारेमा निर्देशन दिनेछन् ।

 

आवश्यक कागजातहरू :

 

१. मेरो सुरक्षा वारेन्टी कार्ड ।

२. दावीकर्ताले दावी गर्न पूर्णरूपमा भरिे हस्ताक्षर गरको दावी फारम ।

३. दावीकर्ताको आई. डी. कार्ड जसको आई. डी. नम्बर योजना खरिदको समयमा दिइएको थियो ।

४. क्षतिग्रस्त मोबाइल सेट।

 

तेस्रो चरण : कागजातहरू र मोबाइल सेट पेश गरेको ७ दिन भित्र, त्यस उपकरण मरम्मत योग्य नभएको खण्डमा दावीकर्ताले नयाँ उपकरणको दाबी गर्न पाउनेछ । यदि ग्राहकले हाम्रो डेटा ब्याकअप सुविधा प्रयोग गरेको खण्डमा हामी डेटालाई रिस्टोर गरिदिन्छौँ ।

 

(ग) दुर्घटनाको कारणबाट क्षती भएमा :

 

प्रथम चरण : हाम्रो फोन नम्बरहरू ०१–४४११५८८, ०१–४४११६८८ वा टोल फ्री नम्बर १६६००१३५५५५  मा फोन गर्नुहोस् वा हाम्रो वेबसाइट/एप प्रयोग गर्नुहोस् र ४८ घण्टा भित्र घटनाको खबर दिनुहोस् ।

 

दोस्रो चरण : हाम्रो कल सेन्टरका कर्मचारीले घटनाको ७ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने कागजातहरूको बारेमा निर्देशन दिनेछन् ।

 

आवश्यक कागजातहरू :

 

१. मेरो सुरक्षा वारेन्टी कार्ड ।

२. दावीकर्ताले दावी गर्न पूर्णरूपमा भरिे हस्ताक्षर गरको दावी फारम ।

३. दावीकर्ताको आई. डी. कार्ड जसको आई. डी. नम्बर योजना खरिदको समयमा दिइएको थियो ।

४. क्षतिग्रस्त मोबाइल सेट ।

५. सम्बन्धित डाक्टरबाट मेडिकल सर्टिफिकेट (गम्भीर दुर्घटनाको अवस्थामा) ।

 

तेस्रो चरण : कागजातहरू र मोबाइल सेट पेश गरेको ७ दिन भित्र, त्यस उपकरण मरम्मत योग्य नभएको खण्डमा दावीकर्ताले नयाँ उपकरणको दाबी गर्न पाउनेछ । यदि ग्राहकले हाम्रो डेटा ब्याकअप सुविधा प्रयोग गरेको खण्डमा हामी डेटालाई रिस्टोर गरिदिन्छौँ ।


 (घ) मोबाईल सेट चोरी भएमा :

 

प्रथम चरण : हाम्रो फोन नम्बरहरू ०१–४४११५८८, ०१–४४११६८८ वा टोल फ्री नम्बर १६६००१३५५५५  मा फोन गर्नुहोस् वा हाम्रो वेबसाइट/एप प्रयोग गर्नुहोस् र २४ घण्टा भित्र घटनाको खबर दिनुहोस् ।

 

दोस्रो चरण : हाम्रो कल सेन्टरका कर्मचारीले घटनाको ७ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने कागजातहरूको बारेमा निर्देशन दिनेछन् ।

 

आवश्यक कागजातहरू :

 

१. मेरो सुरक्षा वारेन्टी कार्ड ।

२. दावीकर्ताले दावी गर्न पूर्णरूपमा भरिे हस्ताक्षर गरको दावी फारम ।

३. दावीकर्ताको आई. डी. कार्ड जसको आई. डी. नम्बर योजना खरिदको समयमा दिइएको थियो ।

४. दावीकर्ताले ४८ घण्टा भित्र चोरीको बारेमा प्रहरी कार्यालयलाई जानकारी दिएर स्टाम्प र हस्ताक्षर गरिएको पहिलो जानकारी रिपोर्ट (एफ. आई. आर) को प्रतिलिपि ।

 

तेस्रो चरण : कागजातहरू पेश गरेको ७ दिन भित्र दावीकर्ताले नयाँ उपकरणको दाबी गर्न पाउनेछ । यदि ग्राहकले हाम्रो डेटा ब्याकअप सुविधा प्रयोग गरेको खण्डमा हामी डेटालाई रिस्टोर गरिदिन्छौँ ।

 

(ङ) मोबाईल सेट हराएमा :

 

प्रथम चरण : हाम्रो फोन नम्बरहरू ०१–४४११५८८, ०१–४४११६८८ वा टोल फ्री नम्बर १६६००१३५५५५ मा फोन गर्नुहोस् वा हाम्रो वेबसाइट/एप प्रयोग गर्नुहोस् र २४ घण्टा भित्र घटनाको खबर दिनुहोस् ।

 

दोस्रो चरण : हाम्रो कल सेन्टरका कर्मचारीले घटनाको ७ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने कागजातहरूको बारेमा निर्देशन दिनेछन् ।

 

आवश्यक कागजातहरू :

 

१. मेरो सुरक्षा वारेन्टी कार्ड ।

२. दावीकर्ताले दावी गर्न पूर्णरूपमा भरिे हस्ताक्षर गरको दावी फारम ।

३. दावीकर्ताको आई. डी. कार्ड जसको आई. डी. नम्बर योजना खरिदको समयमा दिइएको थियो ।

४. दावीकर्ताले ४८ घण्टा भित्र चोरीको बारेमा प्रहरी कार्यालयलाई जानकारी दिएर स्टाम्प र हस्ताक्षर गरिएको पहिलो जानकारी रिपोर्ट (एफ. आई. आर) को प्रतिलिपि ।

५. तीन साक्षीहरू जसले हाम्रो दावी फारममा हस्ताक्षर गर्नेछन् र पुष्टि गर्छन कि मोबाईल सेट हराएको हो र यदि तिनीहरूले धोखा दिएको पाइएमा तिनीहरू कानूनद्वारा दण्डित हुन स्वीकार्छन् ।

 

तेस्रो चरण : कागजातहरू पेश गरेको ७ दिन भित्र दावीकर्ताले नयाँ उपकरणको दाबी गर्न पाउनेछ । यदि ग्राहकले हाम्रो डेटा ब्याकअप सुविधा प्रयोग गरेको खण्डमा हामी डेटालाई रिस्टोर गरिदिन्छौँ ।

 

(च) मोबाईल सेटको स्क्रीन क्षतीग्रस्त भएमा :

 

प्रथम चरण : हाम्रो फोन नम्बरहरू ०१–४४११५८८, ०१–४४११६८८ वा टोल फ्री नम्बर १६६००१३५५५५ मा फोन गर्नुहोस् वा हाम्रो वेबसाइट/एप प्रयोग गर्नुहोस् र ४८ घण्टा भित्र घटनाको खबर दिनुहोस् ।

 

दोस्रो चरण : हाम्रो कल सेन्टरका कर्मचारीले घटनाको ७ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने कागजातहरूको बारेमा निर्देशन दिनेछन् ।

 

आवश्यक कागजातहरू :

 

१. मेरो सुरक्षा वारेन्टी कार्ड ।

२. दावीकर्ताले दावी गर्न पूर्णरूपमा भरिे हस्ताक्षर गरको दावी फारम ।

३. दावीकर्ताको आई. डी. कार्ड जसको आई. डी. नम्बर योजना खरिदको समयमा दिइएको थियो ।

४. क्षतिग्रस्त मोबाइल सेट।

 

तेस्रो चरण :कागजातहरू र मोबाइल सेट पेश गरेको ७ दिन भित्र, त्यस उपकरण मरम्मत योग्य नभएको खण्डमा दावीकर्ताले नयाँ उपकरणको दाबी गर्न पाउनेछ । यदि ग्राहकले हाम्रो डेटा ब्याकअप सुविधा प्रयोग गरेको खण्डमा हामी डेटालाई रिस्टोर गरिदिन्छौँ ।